2020 metų išorinio vertinimo rezultatai

2019 metų išorinio vertinimo rezultatai

2018 metų išorinio vertinimo rezultatai

2017 metų išorinio vertinimo rezultatai

2016 metų išorinio vertinimo rezultatai

2016 metų KENGŪRŲ rezultatai

Lietuvių k.:
2 auksiniai diplomai, 12 sidabrinių, 17 oranžinių.
Anglų k.:
6 auksiniai diplomai, 1 sidabrinis, 3 oranžiniai.
Gamtos:
1 auksinis diplomas, 3 sidabriniai, 3 oranžiniai.
Matematikos:
du mokiniai pateko į Lietuvos 50-tuką ir Kauno 10-tuką.

IŠORĖS AUDITAS – 2004 M.
-ugdymo procese taikomi įvairūs ir tinkamo ugdymo metodai,
-ugdymo turinys orientuotas į meninį mokinių ugdymą ir saviraišką,
-tikslingai ir kryptingai įgyvendinami Valdorfo pedagogikos elementai ugdymo procese,
-geras mokyklos mikroklimatas, šilti tarpusavio santykiai, vyrauja pagarba ir pasitikėjimas,
-mokinių ir mokytojų darbai naudojami mokyklai puošti ir kultūrai kurti,
-aukšta mokinių elgesio kultūra,
-dauguma bendruomenės narių didžiuojasi mokykla,
-glaudūs ryšiai su socialiniais partneriais,
-mokykloje dirba kompetentingi ir turintys reikiamą išsilavinimą pedagogai,
-geras mokyklos valdymas, aukšta vadovų kompetencija.

Išorės audito išvados, kontrolieriaus, vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados
2008-2009 m.m. mokykloje atliktas Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės auditas, kurio tikslas – įvertinti audituojamo subjekto valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, Privatizavimo fondo lėšų, skirtų kapitalo investicijoms finansuoti (toliau valstybės lėšų) 2008 metų finansinių ataskaitų duomenų tikrumą ir teisingumą bei valstybės lėšų ir pasitikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo , naudojimo ir disponavimu jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymu numatytiems tikslams ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Įvertinti valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 2009 m. poreikio planavimą teisėtumo požiūriu.
Siekiant gauti įsakymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, mokykloje susipažinta su veiklos ir organizacinės struktūros, bei apskaitos sistema, vidaus kontrolės aplinka.
Audito metu įvertinta mokyklos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai, susiję su mokinio krepšelio lėšų, skirtų darbo užmokesčiui socialiniam draudimui, socialinėms išmokoms, prekėms ir paslaugoms, panaudojimu.
2008 m. mokykla gavo ir panaudojo 877,2 tūkst. Lt specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti skirtų asignavimų. Debetinio įsiskolinimo nebuvo, o kreditinis įsiskolinimas sudarė 4,9 tūkst. Lt, kuris padengtas 2009 metais.