LIETUVIŲ KALBA
KLAUSYMASIS IR KALBĖJIMAS
– Bendraujant su kitais stengsis juos išgirsti, išklausyti, suprasti ir atitinkamai reaguoti (atsakyti, atlikti kokius nors veiksmus ir kt.).
– Gebės mandagiai kalbėtis (laikantis elementarių pokalbio taisyklių). Nesupratus pasitikslins, ką norėjo pasakyti kitas.
– Stengsis suprasti draugų reiškiamas mintis, jausmus, nuotaikas ir atitinkamai reaguos žodine ir nežodine kalba (gestais, mimika).
– Išklausys neilgą skaitomą tekstą, paaiškins, apie ką kalbama, kas veikia vaizduojamame įvykyje
SKAITYMAS
– Skaitys sakiniais, žodžiais arba skiemenimis ir supras tai, ką perskaitė.
– Pagal savo galimybes gebės skaityti ir suprasti spausdintinį bei rašytinį tekstą.
– Iš pradžių mokytojui padedant, o vėliau ir savarankiškai mokės orientuotis vadovėlyje-susiras reikiamą tekstą, pratimą, užduotį.
RAŠYMAS
– Taisyklingai rašys standartines raides, jas jungs žodžiuose.
– Mokinys, reikšdamas mintis raštu, gebės rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo taisyklingo tarimo; – Parašys savo vardą, pavardę, savo miesto, miestelio, kaimo, gatvės pavadinimą.
– Sakinį pradės rašyti didžiąja raide,
– Sakinio gale dės tašką ar klaustuką;
– Stengsis rašyti aiškiai, įskaitomai, tvarkingai: laikytis rašytinių raidžių standartų;
– Tekstą pradės rašyti toliau nuo krašto.
NUOSTATOS
– Bendraujant su kitais vengia netinkamų žodžių, neįžeidžia, neįskaudina kitų.
– Išsako kitiems savo mintis ir jausmus, stengiasi suprasti kitus.
– Skaito spausdintinį ir aiškiai ranka parašytą tekstą.
– Siekia išmokti rašyti aiškiai, estetiškai.
– Valingai mokosi žodžių rašybos ir sakinių skyrybos.

 

MATEMATIKA
SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI
– Gebės sudėti ir atimti vienaženklius bei dviženklius skaičius šimto ribose (lengvesniais atvejais – mintiniu, sunkesniais – rašytiniu būdu).
REIŠKINIAI, LYGTYS, NELYGYBĖS
– Gebės perskaityti, užrašyti ir palyginti natūraliuosius skaičius iki 100, įrašant tarp jų ženklą <, >, =.
– Atliks įvairias praktines įvairiausių objektų skaičiavimo užduotis.
GEOMETRIJA
– Mokės atpažinti ir tinkamai pavadinti atkarpą, kvadratą, stačiakampį, trikampį, skritulį. Modelyje parodyti trikampio ir stačiakampio viršūnes, kraštines, kampus.
– Pavaizduoti tašką, atkarpą.
– Taikys žinias apie geometrines figūras paprasčiausiems uždaviniams spręsti.
– Gebės atpažinti ir tinkamai pavadinti kubą ir rutulį.
– Savo kalboje tinkamai vartos daiktų vietą nusakančius kasdienės kalbos žodžius (dešinėje, kairėje, virš, už, po, prieš, vidury,šalia).
MATAI IR MATAVIMAI
– Gebės taisyklingai skaityti ir užrašyti ilgio, masės, laiko, temperatūros matavimų bei pinigų skaičiavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais.
– Liniuote išmatuos atkarpos ilgį.
– Nubrėš nurodyto ilgio atkarpą.
– Paprasčiausiais atvejais be matavimo įrankių nustatys artimiausios aplinkos daiktų ilgį.
– Mokės spręsti paprasčiausius uždavinius, kuriuose reikia naudoti įvairių matavimų rezultatus.
STATISTIKA
– Surenks duomenis apie artimą aplinką (šeimą, draugus, klasę) pagal vieną požymį ir juos, mokytojui padedant, registruoti.
NUOSTATOS
– Paprasčiausiais atvejais sies skaičius ir aritmetinius veiksmus su konkrečiais artimiausios aplinkos objektais ir situacijomis.
– Vertins matematinių modelių naudingumą sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas.
– Vertins geometrijos žinias ir gebejimus dėl jų suteikiamų galimybių geriau orientuotis aplinkoje.
– Suvoks, kad išmatuoti reiškia rasti, kiek tam tikrų matavimo vienetų telpa į matuojamą objektą.

 

PASAULIO PAŽINIMAS
ŽMONIŲ GYVENIMAS KARTU
– Gebės stebėti, suvokti bei vertinti artimiausią socialinę (šeimos, klasės, draugų grupės) aplinką. Pastebėti artimųjų ir (ar) draugų nuotaikas, supras jų poreikius, juos užjausti, jiems patars, pagal galimybes pagelbės.
ŽMONIŲ GYVENIMO KAITA
– Skirs ir tinkamai vartos sąvokas: vakar, šiandien, rytoj; praeityje, dabar, ateityje; para, savaitė, mėnuo, metai.
– Gebės pastebėti, suvokti, įvertinti, nusakyti kaitą artimiausioje gamtinėje ir socialinėje aplinkoje.
ŽMONIŲ GYVENAMOJI APLINKA
– Domėsis savo šeimos ir (ar) giminės praeitimi, tradicijomis, seks gyvavimą, švęs šventes.
– Nurodys svarbiausias valstybės, tautos ir kalendorines šventes, jas apibūdins.
– Gebės pavaizduoti Lietuvos valstybės simbolius ir paaiškins jų prasmę.
– Žinos, kuo reikšminga viena ar kita profesija.
– Paisys kūno švaros. Tvarkys savo kambarį, klasę.
– Išaiškins, kodėl reikia maitintis.
ŽMOGUS IR GYVOJI GAMTA
– Gebės naudotis paprasčiausiais buitiniais ilgio, laiko, masės ir temperatūros matavimo prietaisais. Laikytis saugumo reikalavimų.
– Gebės sugrupuoti pateiktus artimiausios aplinkos objektus į gyvus ir negyvus.
– Stebint, tyrinėjant, gretinant atras pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žoles. Parinks medžių, krūmų, žolių pavyzdžių.
– Gebės rūpintis ir prižiūrėti namuose augančius augalus ir gyvūnus.
ŽMOGUS IR NEGYVOJI GAMTA
– Išskirs kasdienėje aplinkoje esančius taršos šaltinius. Pateikiant pavyzdžių paaiškinti buitinių atliekų antrinį panaudojimą.
ŽMOGAUS SVEIKATA IR SAUGUMAS
– Savais žodžiais paaiškins, iš kur atsiranda žmogus, kaip jis auga, bręsta ir keičiasi nuo kūdikystės iki senatvės.
– Mokės saugiai elgtis mokantis, dirbant, žaidžiant.
NUOSTATOS
– Atidžiai stebės aplinką ir suvoks joje vykstančius socialinio gyvenimo procesus.
– Domėsis, stebės, tyrinės aplinkinį pasaulį.
– Rūpinsis savo sveikata, saugosis pavojų.
– Jaus atsakomybę už save ir kitus – jų sveikatą ir gyvybę.
– Žavėsis aplinkiniu pasauliu, stengsis jį tyrinėti.
– Pažins vieną svarbiausių gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinių – judėjimą ir jo dėsnius.

 

TIKYBA
GYVENIMO KLAUSIMAI TIKĖJIMO POŽIŪRIU
– Priimdami pasaulį kaip Dievo dovaną, mokės grožėtis gamta ir prisidės prie jos saugojimo.
– Suvokdami save kaip ypatingą Dievo kūrinį, gebės skirti kūną ir sielą.
BENDRAVIMAS, SUTARIMAS
– Išmoks katalikiškai pasisveikinti, atsisveikinti, mandagiai paprašyti, padėkoti, pasveikinti švenčių proga.
– Išmoks atidžiai, nepertraukiant išklausyti kitus.
– Gebės pabūti tyloje. Pratinsis išgirsti, ką mums sako sąžinė.
– Pastebės kitų geras savybes ir džiaugsis jomis.
– Pasakos apie savo šeimos gyvenimo įvykius, tradicijas.
– Dėkingai priims pagalbą ir noriai padės kitiems. svarbu laikytis susitarimu, siekti darnos ir tvarkos.
– Laikytis grupės susitarimų, klasės ir mokyklos tvarkos.
ŠVENTOJO RAŠTO IR TIKĖJIMO PAŽINIMAS
– Pagarbiai klausysis Šventojo Rašto skaitymo.
– Dėkos Dievui už Jo žodį.
– Sieks padėti kitiems ir tuo stengsis būti panašiu į Jėzų.
– Melsis Švenčiausiosios Trejybės garbinimo maldą.
ATSILIEPIMAS Į DIEVO BAŽNYČIOS KVIETIMĄ
– Rengsis religinėms šventėms ir jas švęs kaip bendruomenę.
– Bus bažnyčioje ir deramai joje elgsis.
– Dalyvaus parapijos gyvenime.
DVASINIS AUGIMAS
– Palyginti, kuo esu panašus ir kuo skiriuosi nuo kitų, kuo esame Dievo ypatingai apdovanoti.
– Daryti Kryžiaus ženklą ir kartu pasimelsti.
– Džiaugtis naujai išmoktais dalykais, žiniomis apie Dievą.
BENDROSIOS NUOSTATOS
– sieksime asmens ugdymą grįsti sąžine, pilietine sąmone ir mokinio santykiu su Dievu.
– remsimės personalizmo nuostata, kad kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra unikalus, nelygstamos vertės asmuo.
– skatinsime kiekvieno mokinio aktyvumą, sąmoningumą, atvirumą Dievo pažinimui ir veikimui, atidumą ne vien savo poreikiams, pagarbą visuomenės ir kultūros vertybėms.
– sieksime atliepti vaiko saviugdos ir saugumo, bendravimo ir tikėjimo pažinimo bei krikščioniškųjų vertybių pritaikymo gyvenime poreikius.
– ugdysime specialiuosius dalyko gebėjimus ir krikščioniškąsias vertybes.
– vertinant išskirsime: a) vertybines nuostatas, b) gebėjimus, c) žinias ir supratimą.
– mokinio tikėjimui ir moralei netaikysime konkrečių vertinimo matų.