VERTYBĖS

Didžiausia vertybė – MEILĖ VAIKUI. Siekiame išugdyti vaikuose tikėjimą, viltį, meilę, gerumą, ištikimybę, pagarbą, toleranciją, norą mokytis visą gyvenimą. Vyksta visapusiškas ASMENYBĖS išugdymas.

TĖVŲ ŠVIETIMAS

Organizuojamos paskaitos pagal vaikų amžių:
„Mokyklinė branda“ , „Mokymosi negalės“, „Gabiųjų vaikų ugdymas“, „Lytinis švietimas“, „Meno įtaka asmenybės vystymuisi“, „Sveikas žmogus“ ir kt.

GRAŽIAUSI IR ORIGINALIAUSI MOKYKLOS RENGINIAI

Pirmoji mokslo metų pamoka – spektaklis.
„Senelių šventė“ 2 klasių bendruomenei
„Šokių fiesta“ 3 klasių bendruomenei.
Mokyklos baigimo šventė – koncertas Kauno visuomenei.
Edukacinės išvykos į Rumšiškių liaudies buities ir Anykščių etnografinius muziejus.
Advento koncertas ir dailės darbų paroda bažnyčioje.
Labdaros rinkimas vargingai gyvenantiems.

RYŠIAI SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

Šv. Dvasios Šilainių bažnyčia, „Caritas“, ŠU Tęstinių studijų institutas, ,,Lėlių teatras“, UAB „Ekskomisarų biuras“, Kauno Jėzuitų, „Santaros“ gimnazijos, „Ryto“, Panemunės, Vilniaus P. Mašioto pradinės mokyklos, vaikų darželiai – „Aušrinė“, „Rasytė“, „Šaltinėlis“, „Vėrinėlis“; Miškų urėdija, M.K. Čiurlionio, Lietuvos Aviacijos, Maironio literatūros, M. ir K. Petrauskų muzikos, P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejai, Lietuvos Valdorfo centras, Neodenta , Tautinės kultūros centras, 1-oji muzikos mokykla, VŠĮ Šachmatų klubas „Trys nuliai“, Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba, Žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“, VŠĮ „Saugaus vaiko centras“, plaukimo mokyklos baseinas „Šilainiai“.

MOKYKLOS VALDYMO SCHEMA

MOKYKLOS VADOVAI

Greta Savickė

Direktorė

Greta Savickė, Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė, įgijusi Švietimo vadybos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete, edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį Šiaulių universitete, baigusi pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą Panevėžio konservatorijoje. Turinti virš 10 metų pedagoginio darbo stažą, vadybinio darbo, viešųjų pirkimų administravimo patirties.
Dirbusi žmogiškųjų išteklių tarnybos vadove, kokybės vadybos sistemų auditore, projektų vadove, mokytoja.
Tel.: +370 37 362544, +370 614 12370, el. paštas: greta.savicke@masiotopradine.lt

Jolanta Venčkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Jolanta Venčkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Išsilavinimas – aukštasis. 1989 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, dailės fakultetą. Įgyta specialybė – braižyba, dailė, darbai. Nuo 1989 m. dirbo Kauno dabartinėje Tado Ivanausko progimnazijoje braižybos ir dailės mokytoja. Prano Mašioto pradinėje mokykloje pradėjo dirbti 1997 m. Direktorės pavaduotoja ugdymui – nuo 2001 m.  Turinti II vadybinę kvalifikacinę kategoriją.
Tel.:  +370 37 362544, el. paštas:
jolanta.venckauskiene@masiotopradine.lt

Viktoras Trimailovas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Viktoras Trimailovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, gimęs 1965 m. rugsėjo 29 d., Kauno mieste.
Išsilavinimas – aukštasis, statybos inžinerijos bakalauro laipsnis.
Tel.: +370 647 36463, el. paštas: viktoras.timailovas@masiotopradine.lt.

MOKYTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Pareigos/
kvalifikacinė kategorija
1 Vida Labunskienė KU, VPU, aukštasis Ikimokyklinis, pradinis ugdymas, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl. VM ir neformalaus ugdymo mok.
2 Lina Palianskienė VDU,
aukštasis
Anglų kalbos filologijos bakalauras, pradinio ugdymo edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių klasių MM ir neformalaus ugdymo mok.
3 Ramutė Tirūnienė ŠPI, VPU, aukštasis Ikimokyklinis, pradinis ugdymas, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių klasių VM ir neformalaus ugdymo mok.
4 Saida Šnipienė VPI, aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja, edukologijos bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių klasių VM ir neformalaus ugdymo mok.
5 Neringa Marcinkevičienė VDU, aukštasis Mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistras Anglų kalba Anglų kalbos VM
6 Aurelija Kazlauskaitė – Dičmanė VDU, aukštasis Mokytojo kvalifikacija, magistras Atlikimo menas Muzikos mokytoja
7 Edita Steponavičienė ŠU, VDU, aukštasis Pradinių klasių mokytoja ir edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
8 Zuzana Mažeikaitė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinis mokymas, edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
9 Edmundas Alseika Klaipėdos konservatorija, aukštasis Kultūros švietimo darbuotojas, baletmeisteris-pedagogas Šokis Šokio  MM
10 Laura Šturmienė VDU, KTU, aukštasis Pedagogo kvalifikacija, anglų kalbos filologijos (kalbotyros) magistras Anglų kalba Anglų kalbos VM
11 Vida Judokienė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinių klasių mokytoja, edukologijos magistras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
12  Rima Jurelienė VDI, aukštasis Taikomoji dailė, dekoratyvinė dailė Keramika, dailė Dailės VM, neformalaus ugdymo mok.
13 Kristina Jurskienė ŠU, aukštasis Pradinio ugdymo pedagogika, bakalauras Pradinis ugdymas ir muzika Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
14 Asta Žemgulytė ŠPI, VDU, aukštasis Pradinis ugdymas ir muzika, edukologijos magistras Pradinis ugdymas ir muzika Pradinių kl. MM, neformalaus ugdymo mok.
15 Vesta Žukienė ŠPI, aukštasis Pradinis mokymas, bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl., MM, neformalaus ugdymo mok.
16 Ingrida Žemantauskienė ŠU, aukštasis Pradinių klasių mokytojo ir nepamokinės meninės veiklos organizatorius bakalauras Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
17 Jolita Staniulevičienė VU, ŠPI, aukštasis Pradinio mokymo pedagogika, ikimokyklinio mokymo pedagogika ir psichologija Pradinis ugdymas Pradinių kl. MM ir neformalaus ugdymo mok.
18 Rūta Lingytė VDU, aukštasis Mokyklinė psichologija, psichologijos mokslų magistras IV kategorijos psichologė
19 Rima Matulionienė ŠPI, aukštasis Pradinis ugdymas ir muzika, bakalauras Pradinis ugdymas Bibliotekininkė,

pradinių kl. MM

20 Rima Jankevičienė ŠU, aukštasis Specialiosios pedagogikos bakalauras Logopedė metodininkė
21 Kęstutis Lapiniauskas VDU, aukštasis, religijos pedagogika Teologijos bakalauras Tikyba Tikybos mokytojas
22 Jolanta Venčkauskienė ŠPI, aukštasis Dailės darbai, braižyba Dailė Dailės MM

MOKYTOJŲ PADĖJĖJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė El. Paštas Pareigos
1 Aušrinė Luneckaitė a.luneckaite.jek@gmail.com Teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, padeda pasirūpinti savimi ir dalyvauti ugdyme

SPECIALISTAI

Rūta Lingytė

Psichologė

Tel. Nr.: +370 687 96706
El. paštas: ruta.lingyte@masiotopradine.lt

Rima  Jankevičienė

Logopedė

SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAS 2020 – 2021

Savaitės diena Psichologė

Rūta Lingytė*

Logopedė

Rima Jankevičienė**

Bibliotekininkė

Rima Matulionienė

Visuomenės sveikatos specialistė

Ligita Diliūtė

PIRMADIENIS 8.00-13.00 14.00-18.00 8.00-15.00
ANTRADIENIS 8.00-13.00

13.30-17.30

12.00-18.00 8.00-13.00 8.00-14.30
TREČIADIENIS 8.00-13.00

13.30-16.30

12.00-16.00 10.00-14.00 8.00-14.30
KETVIRTADIENIS 14.00-17.00 11.00-15.00 8.00-14.30
PENKTADIENIS 14.00-15.00

* Kviečiame psichologo konsultacijoms registruotis iš anksto, telefonu +370 687 96706 arba el. paštu: ruta.lingyte@masiotopradine.lt
**Esant poreikiui, konsultacijų laikas derinamas asmeniškai. Užsiėmimai vyksta dažniausiai 2 kartus per savaitę pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo tvarkaraštį.

PATALPŲ NUOMA

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-91 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų patikėjimo teise valdomo ir kito Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto (salių, stadionų), išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti sąrašo patvirtinimo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A-368 „Dėl Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų ir neformaliojo ugdymo įstaigų patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti sąrašo patvirtinimo“, nuomoja:

Eil. Nr. Įstaigos, kuri nuomoja turtą, pavadinimas, kodas Nuomojamo turto adresas Pastato pažymėjimas plane, unikalusis Nr. Nuomojamo turto pavadinimas Patalpų pažymėjimas plane Nuomojamo turto plotas, kv. m
1 Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla, 191642688 Rasytės g. 1, Kaunas 1C2pb, 1998-5008-9019 Klasė 1-9 61,59
Klasė 1-27 52,3
Klasė 1-44 53,26
Klasė 1-41 52,03
Klasė 2-24 66,79
Klasė 2-33 66,35
Klasė 1-30 52,67
Klasė 2-11 68,05
Klasė 2-37 67,9
Klasė 2-21 66,75
Klasė 1-17 53,46
Klasė 1-57 54,03
Klasė 1-60 18,73
Klasė 1-80 118,38
Klasė 1-6 53,11

Kilus neaiškumui dėl patalpų nuomos, kreiptis į mokyklos pavaduotoją ūkio reikalams, tel. 8 647 36463.

UNIFORMOS

Kviečiame prisijungti prie naujos bendros mokyklos įvedamos stilingos, praktiškos, patogios uniformos dėvėjimo tradicijos.
Mokyklinių uniformų sistema yra vienas pirmųjų žingsnių kurti disciplinuotą ir darbingą aplinką mokykloje;
·         Uniformą dėvintis mokinys jaučia didesnę atsakomybę už savo elgesį, nes atstovauja konkrečiai mokymo įstaigai, priima ir puoselėja jos vertybes;
·         Vienoda mokyklinė apranga neblaško minčių ir neatitraukia nuo mokymo proceso.
Uniforma – patogus sprendimas:
·         Tėvai patys gali komplektuoti aprangą, atsižvelgdami į finansines galimybes bei norus;
·         Patogu, nes nereikia kiekvieną rytą galvoti, kuo rengtis;
·         Nėra reikalo sutelkti dėmesį į kasdienę vaiko aprangą.

Berniukams: Mergaitėms:
  • Tamsiai žalios spalvos megztinis arba liemenė su mokyklos emblema;
  • Juodos arba kt. tamsios spalvos kelnės;
  • Salotinės spalvos marškinėliai (ilgomis arba trumpomis rankovėmis);
  • Tamsiai žalia kaklo juostelė.
  • Tamsiai žalios spalvos megztinis arba liemenė su mokyklos emblema;
  • Tamsiai žalios spalvos sijonas arba sarafanas;
  • Salotinės spalvos marškinėliai (ilgomis arba trumpomis rankovėmis);
  • Vienspalvės pėdkelnės (šviesios ar tamsai žalios spalvos);
  • Tamsiai žalia kaklo juostelė;

Uniformą įsigyti galima:
UAB “Garlita” Stadiono g. 2, Rinkūnų k., Kauno raj.
elektroninėje parduotuvėje https://e-shop.garlita.lt/
Tel.: +370 37 393893
El. paštas: eprekyba@garlita.lt
Darbo laikas: 08:00–17:00 darbo dienomis

AB “Pakaita” Jovarų g. 5, LT-47192 Kaunas
elektroninėje parduotuvėje https://www.pakaitashop.lt/pk/vaikams/kauno-prano-masioto-pradines-mokyklos-uniforma/
Tel.: +370 37 302831
El. paštas: info@pakaitashop.lt
Darbo laikas: 10.00 – 18.00 darbo dienomis, 9.00 – 16.00 šeštadienį

PARAMA

Mūsų mokyklai, kuriant bei tobulinant mokinių ugdymosi sąlygas, edukacines aplinkas, labai svarbi Jūsų parama.
Jeigu turite galimybių ir norite paremti Kauno Prano Mašioto pradinę mokyklą finansiškai, prašome pervesti Jūsų numatytą paramos sumą į mokyklos sąskaitą.
Kauno Prano Mašioto pradines mokyklos rekvizitai:
Paramos gavejo identifikavimo numeris: 191642688
Paramos gavejo pavadinimas – Kauno Prano Mašioto pradine mokykla
Buveines adresas – Rasytes g.1, Kaunas
Banko pavadinimas – Swedbank
Banko kodas – 7300
Saskaita – LT157300010086815368
Mokejimo paskirtis – parama mokyklai.
Kartu galime pasiekti daugiau! Dekojame Jums!