1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos bibliotekos funkcijas, uždavinius, teises, darbo organizavimą, valdymą ir finansavimą.
1.2. Biblioteka yra Kauno P.Mašioto pradinės mokyklos padalinys, kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kaupiami, tvarkomi ir saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai (toliau spaudiniai), sisteminamos ir platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti moksleivių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus.
1.3. Biblioteka, plėtodama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijų įsakymais, kitais teisės aktais, P.Mašioto pradinės mokyklos ir šiais nuostatais.
1.4. Metodinę ir organizacinę paramą bibliotekai teikia savivaldybės administracijos švietimo padalinys, savivaldybės ir apskrities viešosios bibliotekos, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijos.
1.5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.
1.6. Bibliotekos steigėjas yra Kauno miesto savivaldybė ir P.Mašioto pradinė
mokykla.

2. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
2.1. Mokyklos bibliotekos pagrindinis uždavinys – kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų
informacinės sistemos formavimo.
2.2. Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai bendrąsias ir universaliąsias mokymo programas,
prenumeruoja periodinius leidinius.
2.3. Biblioteka, remdamasi „Vadovėlių fondo tvarkymo instrukcija“, komplektuoja, tvarko vadovėlius ir išduoda juos klasių vadovams.
2.4. Biblioteka aptarnauja moksleivius, mokyklos darbuotojus direktoriaus patvirtintų „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.
2.5. Biblioteka analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
2.6. Biblioteka informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdo moksleivių informacinę kultūrą, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengia literatūrą mokyklos renginių organizatoriams.
3. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS
3.1. Bibliotekos veikla planuojama mokslo metams. Atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekų statistika“. Bibliotekininkas už savo veiklą atsiskaito mokyklos direktoriui, mokyklos steigėjui ir Švietimo ir mokslo ministerijai.
3.2. Bibliotekoje turi būti visi pirminės apskaitos dokumentai (inventorinė knyga, bibliotekos dienoraštis, fondo apskaitos (visuminė) knyga, skaitytojų pamestų knygų apskaitos sąsiuvinis, skaitytojo formuliaras) ir vadovėlių fondo apskaitos dokumentai.
3.3. Bibliotekos fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK).
3.4. Bibliotekos darbas ir spaudinių fondas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“.
3.5. Bibliotekos fondas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu
„Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“.

4. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS IR VALDYMAS
4.1. Lėšas spaudiniams (vadovėliams, programinės ir užklasinio skaitymo literatūros kūriniams, informaciniams leidiniams ir kt.) skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, švietimo įstaigos steigėjai.
4.2. Bibliotekai gali būti skiriama papildomų lėšų iš savivaldybės švietimo fondo, mokyklos nebiudžetinių lėšų, taip pat organizacijų ir pavienių asmenų dovanos, labdara, parama.
4.3. Bibliotekų darbuotojų etatai nustatomi vadovaujantis „Bendrojo lavinimo mokyklų tipinių etatų“ sąrašu.
4.4. Bibliotekininką skiria ir atleidžia mokyklos direktorius.
4.5. Bibliotekininku skiriamas asmuo, turintis aukštąjį, aukštesnįjį bibliotekinį išsilavinimą arba pedagoginį išsilavinimą.
4.6. Bibliotekos darbuotojai, suderinę su mokyklos vadovais, privalo kelti kvalifikaciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, apskričių ir savivaldybių bibliotekų organizuojamuose kursuose, dalyvauti bibliotekininkų pasitarimuose, seminaruose ir pan.
4.7. Bibliotekininkas atsako už spaudinių fondo saugumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir vadovaujantis pareigybinėmis instrukcijomis.
4.8. Bibliotekininkas yra pedagogų tarybos narys, jis gali būti renkamas į mokyklos tarybą.
4.9. Bibliotekos darbo laiką tvirtina mokyklos direktorius.

5. BIBLIOTEKININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Bibliotekininkai turi teisę:
5.1.1. Reikalauti iš steigėjo sudaryti normalias darbo sąlygas bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti (tinkamos abonemento patalpos, skaityklos ir saugyklos apšvietimas, apšildymas, bibliotekos inventorius, įranga ir pan.).
5.1.2. Kreiptis ir gauti metodinę paramą iš savivaldybės administracijos švietimo padalinio, savivaldybės ir apskrities viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijos;
5.1.3. Imtis priemonių, kad asmenys pažeidę „Naudojimosi mokyklos biblioteka taisykles, atlygintų bibliotekai padarytą žalą.
5.1.4. Steigėjui sutikus, neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius.
5.1.5. Teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.
5.2. Bibliotekininkas privalo:
5.2.1. Organizuoti moksleivių ir pedagogų bibliotekinį-informacinį aptarnavimą, sudarydamas galimybes skaitytojams gauti reikiamus spaudinius, prireikus pasinaudoti regiono ir Lietuvos bibliotekų paslaugomis (užsakyti kopijas tarpbibliotekinio abonemento būdu ir pan.).
5.2.2. Skaitytojams sudaryti galimybę naudotis informacine paieškų sistema.
5.2.3. Suteikti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, teikiamas paslaugas.
5.2.4. Palaikyti ryšius su savivaldybių ir valstybinėmis bibliotekomis.

6. BIBLIOTEKOS PATALPOS IR ĮRANGA
6.1. Biblioteka privalo turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas spaudiniams saugoti bei išduoti į namus ir vietą skaityti spaudinius, taip pat bibliotekinę įrangą, reikalingą bibliotekos uždaviniams atlikti.
6.2. Biblioteka gali būti iškeldinama tik į geresnes patalpas, negu buvusios, tinkamas bibliotekos funkcijai.

7. BIBLIOTEKOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
7.1. Biblioteka reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo 18 ir 19 straipsnių nustatyta tvarka.