ANGLŲ K.
KLAUSYMAS
– supras tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis ir situacijomis, paremtą vaizdinėmis priemonėmis, kai kalbama lėtai ir aiškiai;
– supras paprastus trumpus mokytojo ar pašnekovo nurodymus ir prašymus;
– supras asmeninio pobūdžio klausimus (pavyzdžiui, apie save, savo asmeninius daiktus, šeimą ir kt.);
– supras 2–3 frazių pokalbį ar labai trumpą monologinį tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių;
– supras vaikams skirtus tekstus: daineles, eilėraštukus, skanduotes.
KALBĖJIMAS
– supras trumpus pašnekovo pasakymus, užduos klausimus ir atsakys į pašnekovo klausimus išeitos programos temomis;
– dalyvaus trumpame (2–3 replikų) pokalbyje, siekiant komunikacinio tikslo:
– pasisveikins, atsisveikins, padėkos;
– užduos klausimus ir atsakys, kas patinka, paklaus ir atsakys, kuo vardu;
– paprašys paduoti daiktą ir tinkamai reaguos;
– atsiprašys ir reikš kitas komunikacines intencijas.
– kalbės monologu:
– trumpai papasakos apie save ir savo šeimą: pasakys amžių, išvardins pomėgius, kasdieninę veiklą;
– trumpai apibūdins savo namą, butą, kambarį;
– trumpai apibūdins (turėtą ar turimą) naminį gyvūną;
– trumpai apibūdins savo mokyklą, klasę ir reikš kitas komunikacines intencijas.
SKAITYMAS
– ras ir atpažins žinomus vardus, žodžius trumpuose iliustruotuose ir adaptuotuose tekstuose;
– supras paprastus klausimus ir nurodymus;
– supras vadovėlių užduočių instrukcijas;
– supras sakinius iš žinomų žodžių;
– supras labai trumpą regimąja informacija paremtą tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių.
RAŠYMAS
– raštu pateiks informaciją, naudojantis vaizdine medžiaga arba sakinio modeliu ;
– pateiks asmeninio pobūdžio informaciją.
NUOSTATOS
– klausys ir supras užsienio kalba kalbančius žmones;
– norės mokytis bendrauti užsienio kalba žodžiu;
– norės draugauti su kitų šalių mokiniais;
– stengsis pažinti jų tradicijas, palyginti savo ir kitos šalies kultūrą;
– mokysis skaityti užsienio kalba;
– bendraus raštu su bendraamžiais užsienyje.
– žodyno, reikalingo vartoti kalbą pirmojoje pakopoje numatytomis temomis, apimtis – 250 leksinių vienetų.

KATALIKŲ TIKYBA
GYVENIMO KLAUSIMAI TIKĖJIMO POŽIŪRIU
– Priimdami pasaulį kaip Dievo dovaną, mokės grožėtis gamta ir prisidės prie jos saugojimo.
– Suvokdami save kaip ypatingą Dievo kūrinį, gebės skirti kūną ir sielą.
BENDRAVIMAS, SUTARIMAS
– Išmoks katalikiškai pasisveikinti, atsisveikinti, mandagiai paprašyti, padėkoti, pasveikinti švenčių proga.
– Išmoks atidžiai, nepertraukiant išklausyti kitus.
– Gebės pabūti tyloje. Pratinsis išgirsti, ką mums sako sąžinė.
– Pastebės kitų geras savybes ir džiaugsis jomis.
– Pasakos apie savo šeimos gyvenimo įvykius, tradicijas.
– Dėkingai priims pagalbą ir noriai padės kitiems. svarbu laikytis susitarimu, siekti darnos ir tvarkos.
– Laikytis grupės susitarimų, klasės ir mokyklos tvarkos.
ŠVENTOJO RAŠTO IR TIKĖJIMO PAŽINIMAS
– Pagarbiai klausysis Šventojo Rašto skaitymo.
– Dėkos Dievui už Jo žodį.
– Sieks padėti kitiems ir tuo stengsis būti panašiu į Jėzų.
– Melsis Švenčiausiosios Trejybės garbinimo maldą.
ATSILIEPIMAS Į DIEVO BAŽNYČIOS KVIETIMĄ
– Rengsis religinėms šventėms ir jas švęs kaip bendruomenę.
– Bus bažnyčioje ir deramai joje elgsis.
– Dalyvaus parapijos gyvenime.
DVASINIS AUGIMAS
– Palyginti, kuo esu panašus ir kuo skiriuosi nuo kitų, kuo esame Dievo ypatingai apdovanoti.
– Daryti Kryžiaus ženklą ir kartu pasimelsti.
– Džiaugtis naujai išmoktais dalykais, žiniomis apie Dievą.
BENDROSIOS NUOSTATOS
– sieksime asmens ugdymą grįsti sąžine, pilietine sąmone ir mokinio santykiu su Dievu.
– remsimės personalizmo nuostata, kad kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra unikalus, nelygstamos vertės asmuo.
– skatinsime kiekvieno mokinio aktyvumą, sąmoningumą, atvirumą Dievo pažinimui ir veikimui, atidumą ne vien savo poreikiams, pagarbą visuomenės ir kultūros vertybėms.
– sieksime atliepti vaiko saviugdos ir saugumo, bendravimo ir tikėjimo pažinimo bei krikščioniškųjų vertybių pritaikymo gyvenime poreikius.
– ugdysime specialiuosius dalyko gebėjimus ir krikščioniškąsias vertybes.
– vertinant išskirsime: a) vertybines nuostatas, b) gebėjimus, c) žinias ir supratimą.
– mokinio tikėjimui ir moralei netaikysime konkrečių vertinimo matų.

LIETUVIŲ KALBA
KLAUSYMAS IR KALBĖJIMAS
– Noriai bendraus ir bendradarbiaus su bendraamžiais atliekant įvairias kalbines užduotis.
– Matys ir girdės žmogų, su kuriuo kalbamasi.
– Suvoks, apie ką kalbama.
– Išklausys šalia esantį, mandagiai išsakys savo nuomonę.
– Kalbės atsižvelgiant į pašnekovą.
– Paaiškins, kaip atsakoma į bendraamžio ar vyresnio žmogaus klausimus.
– Papasakos, ką pats matė, patyrė.
– Žais kalbinius žaidimus, kreipiant dėmesį į kalbos intonaciją, įtaigumą.
– Paaiškins, su kuo ir kodėl įdomu kalbėtis.
SKAITYMAS
– Įvaldys skaitymo procesą: skaitys sakiniais, žodžiais arba skiemenimis, supras tai, ką perskaitė.
– Skaitys ir supras mokytojo ranka parašytą tekstą.
– Orientuosis vadovėlyje – susiras reikiamą tekstą, pratimą, užduotį, vadovausis sutartinių ženklų reikšmėmis.
– Skaitomo meninio kurinio įspūdžius išreikš žodžiu.
– Mokysis skaityti ir teisingai supras negrožinį tekstą, ras jame reikiamą informaciją.
– Žinos ir išvardys keletą žymiausiu 2 klasėse skaitytų lietuvių literatūros ir užsienio rašytojų.
– Skaitys ir suvoks nedidelės apimties grožinius ir negrožinius literatūros tekstus.
– Dalyvaus pasakų inscenizacijose, dramos kūrinių vaidinimuose, eilėraščių deklamavimo popietėse.
– Pasakys, kaip sekasi sklandžiai, raiškiai skaityti.
RAŠYMAS
– Įvaldys rašymo techniką: gebės rašyti standartines raides ir jungs jas į žodį, žodžius – į sakinį, o sakinius – į tekstą; stengsis rašyti įskaitomai, estetiškai.
– Kurs nuoseklų pasakojamąjį tekstą: pagal paveikslėlių serijas, pagal mokytojo pateiktą planą; pagal kolektyviai sudarytą planą.
– Įterps aprašymo detalių į pasakojimą. Mokytojui padedant parinks rašiniui tinkamų žodžių, pasakymų ir juos tikslingai vartos tekste. Mokytojui padedant pakeis ne vietoj pavartotą žodį, patikslins sakinį ir kt.
– Taisyklingai rašys išmoktus žodžius, skirs vieną sakinį nuo kito atitinkamais skyrybos ženklais.
– Mokytojui padedant įsivertins, kaip geba rašyti be klaidų, ar tvarkinga ir taisyklinga yra rašysena; numatys, kaip tobulins rašymo įgūdžius.
NUOSTATOS
– Bendraujant su kitais vengs netinkamų žodžių, neįžeis, neįskaudins kitų. Išsakys kitiems savo mintis ir jausmus, stengsis suprasti kitus. Noriai klausysis sekamos pasakos, sakmės. Norės klausytis liaudies dainų. Norės klausytis skaitomų tekstų. Stengsis suvokti skaitymo svarbą (reikšmę) žmogaus gyvenimui.
– Stengsis išmokti skaityti spausdintinį ir aiškiai ranka parašytą tekstą. Domėsis knyga, vaikų žurnalais, noriai lankysis bibliotekoje. Saugos knygą, t. y. neplėšys, nelankstys, nerašys joje. Saugos ir gerbs vadovėlį. Susidomėjęs, atidžiai skaitys įvairaus pobūdžio tekstus. Noriai dalyvaus kartu su draugais, mokytoju, tėvais ieškant informacijos žodynuose, enciklopedijose.
– Smalsaus, domėsis, norės sužinoti daugiau (klaus mokytojo, tėvų ir kt.). Norės pasidalyti įspūdžiais apie perskaitytą prozos kūrinį ar jo ištrauką. Norės skaityti poeziją ir ją pagal individualius gebėjimus deklamuos. Noriai dalyvaus eilėraščių deklamavimo popietėse. Noriai skaitys lietuvių vaikų literatūros ir užsienio rašytojų kūrinius, dalysis įspūdžiais apie juos su mokytoju, klasės draugais, tėvais, kitais namiškiais. Norės skaityti skirtą periodinį leidinį– žurnalą ar laikraštį.
– Sieks išmokti rašyti aiškiai, estetiškai. Stengsis kurti įvairius pasakojimus. Valingai mokysis žodžių rašybos ir sakinių skyrybos.

PASAULIO PAŽINIMAS
ŽMONIŲ GYVENIMAS KARTU
– Gebės kurti taisykles, jų laikytis. Gebės priimti kitų pasiūlymus, nuorodas. Gebės įsipareigoti, atsakingai ir laiku atlikti darbą. Demonstruos gebėjimą dirbti ir bendrauti su kitais: išklausys kito žmogaus mintis, išsakys ir argumentuos savo nuomonę. Gebės priimti racionalius sprendimus; ieškos kompromisų siekiant bendro tikslo. Kontroliuos savo elgesį kilus konfliktui; numatys savo veiksmų padarinius. Gebės konstruktyviai spręsti problemas. Gebės naudotis savo teisėmis. Atliks pareigas bei įsipareigojimus.
– Tinkamai elgsis šeimoje, klasėje, svečiuose ir kitur. -Dalyvaus klasės, mokyklos rinkimuose. Kritiškai vertins gaunamą informaciją. Gebės pastebėti ir analizuoti artimiausioje socialinėje aplinkoje vykstančius procesus; siūlys sprendimus, kaip pagerinti žmonių gyvenimą. Gebės išsiaiškinti atsakymus į rūpimus klausimus; atliks apklausą.
– Gebės dalyvauti klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime, dalyvaus savivaldoje.
ŽMONIŲ GYVENIMO KAITA
– Išdėstys istorijos įvykius chronologine tvarka vartojant kasdienius terminus (seniau, dabar,ateityje; anksčiau, vėliau; kažkada, kada nors ir kt.).
– Domėsis žmonijos praeitimi, istorija. Bus kūrybingu, pasinaudos vaizduotės galiomis.
– Palygins žmonių gyvenimo būdą, užsiėmimus bei laisvalaikį seniau ir dabar. Turės pakankamą istorinių vaizdinių bagažą, kuriuo remiantis galės kurti raiškius pasakojimus, vaidinimus, piešinius apie senovę. Apibendrins, kas liudija savo gyvenamosios vietovės praeitį. Parinks žmonių sukurtų vertybių – pilių, rūmų, bažnyčių, meno kūrinių – pavyzdžius. Atliks namiškių, kaimynų socialinę apklausą, apibendrinti sukauptą medžiagą. Reikliai ir kritiškai vertins istorijos šaltinius; ieškos patikimų šaltinių. Išaiškins svarbiausius savo gyvenamosios vietovės istorijos faktus. Nurodys kai kuriuos (pasirinktinai) savo gyvenamosios vietos istorijos faktų bei Lietuvos praeities ryšius. Išskirs keletą ryškiausių(pasirinktinai) Lietuvos istorijos epizodų. Pagal charakteringiausius bruožus (ženklus) atpažins didžiuosius istorijos tarpsnius, kaitą.
– Naudosis nesudėtingais istorijos šaltiniais informacijai gauti.
ŽMONIŲ GYVENAMOJI APLINKA
– Naudosis sutartiniais ženklais braižant vietovės planą. Sudarys gerai pažįstamos vietovės, pvz., kaimo, miestelio, miesto dalies, planą. Stebės, tyrinės aplinką patirs pažinimo džiaugsmą. Nustatys šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis.Orientuosis pagal Saulę, kitus gamtos objektus, kompasą.Lietuvos žemėlapyje parodys pagrindinius geografinius objektus (miestus, upes, Baltijos jūrą, Kuršių Neriją, transporto, geležinkelio kelius). Sieks pažinti kitus kraštus, jų gamtą ir žmones. Elementariai išmanys gaublį bei pusrutulių žemėlapį. Parodys žemynus, juos trumpai apibūdins; parodys pasaulio vandenynus. Skirs sausumos dalis (kalnus, kalvas ir lygumas) ir vandenynų dalis (jūras), parodys jas žemėlapyje.
– Papasakos apie įvairių kraštų žmonių gyvenimo būdą; nusakys skirtumus. Pateiks konkrečių pavyzdžių, kaip žmonių gyvenimo būdą nulemia gamtinės sąlygos. Apibendrins, kad Žemės gyventojai išpažįsta skirtingas religijas. Apibendrins, kad žmonės yra skirtingi, bet turi ir daug bendrų bruožų. Stebės orus. Mokės pildyti „Orų kalendorių“. Pastebės orų permainas. Pasirinks tinkamą aprangą atsižvelgiant į oro sąlygas. Nusakys, kaip žmogus keičia aplinką. Elementariai pavaizduos ir paaiškins, kodėl ir kaip atsirado bei plėtojosi miestai. Pasakys, kokių padarinių gali turėti besaikis ar neprotingas gamtos išteklių naudojimas. Taupiai naudos vandenį; naudos kuo mažiau teršalų.
ŽMOGUS IR GYVOJI GAMTA
– Suplanuos tyrimą: stebėjimą ar bandymą.
– Atliks paprastus stebėjimus ir nesudėtingus bandymus, formuluos išvadas ir perteiks jas kitiems.
– Naudosis paprasčiausiais buitiniais ilgio, laiko, masės ir temperatūros matavimo prietaisais.
– Laikytis saugumo reikalavimų. Pateiks pavyzdžių, kaip pasikeitė žmonių gyvenimas dėl mokslo atradimų. Gebėti sugrupuoti pateiktus artimiausios aplinkos objektus į gyvus ir negyvus. Atliks nesudėtingus sugretinimus, išskirs gyvų ir negyvų objektų skirtumus ir panašumus. Savais žodžiais paaiškins, kas yra gyvybė. Tyrinės ir apibūdins gyvų organizmų priklausomybę nuo aplinkos, besikeičiančiu metų laiku ir pan. Nagrinės ir apibendrins, ar gyvi organizmai gali išgyventi užterštoje aplinkoje. Svarstys, kaip reikėtų elgtis išvydus teršiant aplinką. Stebės, tyrinėjant, gretinant atras pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žoles.
– Parinks medžių, krūmų, žolių pavyzdžių. Ras reikiamą informaciją prieinamuose šaltiniuose; klausinės draugų, suaugusiųjų, mokytojų. Stebės, pažins ir nusakys namuose auginamų augalų poreikius, gyvūnų – poreikius, elgseną, įpročius.
– Rūpinsis ir prižiūrės namuose augančius augalus ir gyvūnus. Išaiškins, kokią naudą vienas ar kitas naminis gyvulys ar paukštis teikia žmogui. Atras skirtumus tarp naminių gyvulių ir jų laukinių protėvių.
ŽMOGUS IR NEGYVOJI GAMTA
– Atpažins judančius objektus, palygins jų kelią, greitį ir judėjimo laiką. Savais žodžiais paaiškins, kam reikalinga energija, ir pateiks energijos naudojimo kasdieniame gyvenime pavyzdžių. Išskirs svarbiausius elektros energiją naudojančių prietaisų požymius. Atpažins, kur elektros energija eikvojama be reikalo. Siūlys paprasčiausių elektros energijos taupymo būdų. Bendrais bruožais apibūdins dienos ir nakties, metų laikų kaitą.
– Apibūdins gerai pažįstamos aplinkos daiktus, pastebės, kokios medžiagos juos sudaro. Paaiškins, kuo skiriasi viena nuo kitos kasdienėje aplinkoje esančios medžiagos. Grupuos įvairias medžiagas, išskiriant svarbiausius medžiagų požymius. Nurodys, kad, dirbant su medžiagomis, gali keistis jų savybės. Išskirs kasdienėje aplinkoje esančius taršos šaltinius.
– Pateikiant pavyzdžių, paaiškins buitinių atliekų antrinį panaudojimą.
ŽMOGAUS SVEIKATA IR SAUGUMAS
– Pastebėti pokyčius, vykstančius bręstančiame organizme. Sies vaikystę ir paauglystę – svarbius žmogaus gyvenimo etapus– su brendimo periodu. Nagrinės bei savais žodžiais apibudins pagrindines žmogaus organizmo funkcijas. Paisys taisyklingos laikysenos. Tausos klausą. Laikysis asmens higienos. Remsis turimomis žiniomis bei sava patirtimi, paaiškins sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, grūdinimosi, pakankamo miego, geros nuotaikos) įtaką sveikatai. Demonstruos fizinį aktyvumą. Mokės ilsėtis. Ieškos priimtinų atsipalaidavimo būdų, malonumų šaltinių.
– Gebės tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąją aplinką.
– Gebės pasirinkti tinkamas priemones aplinkai tvarkyti. Nurodyti priežasties – pasekmės ryšius tarp kūno, aplinkos švaros ir sveikatos.
NUOSTATOS
– Atidžiai stebės aplinką ir suvoks joje vykstančius socialinio gyvenimo procesus. Tinkamai bendraus ir veiks kartu su kitais. Turės savo nuomonę. Dalyvaus klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime. Jaus atsakomybę už savo ir grupės sėkmę. Bus nusiteikęs taikiai spręsti kylančius konfliktus. Domėsis, stebės, tyrinės aplinkinį pasaulį. Stengsis suprasti pokyčių priežastis; suvoks, kad be priežasties nieko neatsitinka. Gerbs savo artimuosius– šeimą, gimines.
– Trokš perimti šeimos tradicijas. Pripažins, kad be tėvų ir protėvių nebūtų mūsų. Saugos protėvių atminimą. Žavėsis žmogaus proto bei kūrybinėmis galiomis. Pripažins, kad žmogaus veiklos pobūdis sparčiai keičiasi, ir bandys suvokti, kokių padarinių ateityje tai gali turėti gamtinei aplinkai ir žmonijai.
– Pripažins valstybinių, tautinių bei kalendorinių švenčių reikšmę. Gerbs savo valstybę, puoselės jos valstybingumą. Patirs tyrinėjimo ir pažinimo džiaugsmą. Naudosis simboliais, norint perduoti informaciją. Nesibaiminant naudosis schema, planu, žemėlapiu, gaubliu. Naudosis vaizdinėmis mokymo(si) priemonėmis – žemėlapiu ir gaubliu.
– Tyrinės, bus smalsus, kūrybingas. Grožėsis gamtos reiškiniais; mėgausis kiekvienu metų laiku. Jaus atsakomybę už racionalų gamtos išteklių naudojimą. Stebės aplinką, ją pažins. Domėsis kaimyninių šalių gyvenimo faktais. Domėsis savo bei kitų kraštų žmonių gyvenimo būdu, pripažins ir gerbs jo savitumą. Gerbs ir tausos žmonių protu ir rankomis sukurtas gerybes. Jaus pagarbą kiekvienam dirbančiam žmogui. Gerbs dar negimusią gyvybę ir gyvybės nešiotoją– motiną. Rūpinsis savo sveikata, saugosis pavojų. Jaus atsakomybę už save ir kitus – jų sveikatą ir gyvybę. Stengsis būti tvarkingu.
– Rūpinsis savo sveikata – sveikai ir visavertiškai maitinsis. Rūpinsis jutimo organais, teikiančiais žmogui galimybę pažinti pasaulį. Žavėsis aplinkiniu pasauliu, stengsis jį tyrinėti. Veiks planingai, kryptingai, konstruktyviai. Ieškos sąsajų tarp faktų ir reiškinių. Gerbs gyvybę, ją saugos. Pažins artimą aplinką. Tausos aplinką, jos neteršti. Domėsis gamtine aplinka, kaip neišsenkančiu džiaugsmo ir pažinimo šaltiniu. Klaus, nebijos prisipažinti ko nors nesuprantant ar nežinant. Išgyvens pažinimo džiaugsmą stebint ir tyrinėjant savo aplinkoje augančius augalus, gyvenančius gyvūnus. Saugos, globos ir rūpinsis viskuo, kas gyva. Pažins vieną svarbiausių gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinių –judėjimą ir jo dėsnius. Atsargiai elgsis su elektros prietaisais. Taupys elektros energiją. Domėsis artimiausia gamtine aplinka. Stebės, tyrinės, atras sau naujus dalykus. Atsargiai elgsis aplinkoje užtikrins sau bei kitiems saugią aplinką.
– Tausos ir saugos, gamtą. Taupiai ir atsakingai naudosis gamtos gėrybėmis.

MATEMATIKA
SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI
– Perskaitys, užrašys ir palygins natūraliuosius skaičius iki 100, įrašant tarp jų ženklą <, > arba =. – Atliks praktines įvairių daiktų ir objektų skaičiavimo užduotis. Atliks sudėties ir atimties veiksmus su natūraliaisiais skaičiais. Atliks skaičių 1, 2, 3, 4, 5 ir 10 daugybos iš vienaženkliu skaičių bei atitinkamos dalybos veiksmus. Pasirinks tinkamą veiksmą paprasčiausiems uždaviniams spręsti, pasitikrins skaičiavimo rezultatus.
REIŠKINIAI, LYGTYS, NELYGYBĖS
– Atliks sudėties ir atimties veiksmus su natūraliaisiais skaičiais. Atlikti skaičių 1, 2, 3, 4, 5 ir 10 daugybos iš vienaženkliu skaičių bei atitinkamos dalybos veiksmus. Pasirinks tinkamą veiksmą paprasčiausiems uždaviniams spręsti, pasitikrins skaičiavimo rezultatus. Apskaičiuos paprasčiausių skaitinių reiškinių ar dydžiųxskaitines reikšmes.
– Aprašys kasdienes praktines ir matematines situacijas paprasčiausiais skaitiniais reiškiniais.
– Pertvarkant paprastus skaitinius reiškinius, taikys sudėties perstatomumo dėsnį. Į paprasčiausią lygtį įrašys skaičių ir patikrins, ar gautoji lygybė yra teisinga. Patikrins, ar skaičius tenkina paprasčiausią skaitinę nelygybę xa.
GEOMETRIJA
– Atpažins tašką, atkarpą, trikampį, stačiakampį. -Modelyje parodys trikampio ir stačiakampio elementus (kraštines, kampus, viršūnę). Taikys žinias apie geometrines figūras paprasčiausiems uždaviniams spręsti. Pavaizduos tašką, atkarpą.
– Atpažinti kubą ir rutulį. Supras ir savo kalboje tinkamai vartos daiktų vietą nusakančius kasdienės kalbos žodžius (dešinėje, kairėje, virš, už, po, prieš, vidury, šalia), apibudins daiktų formą.
MATAI IR MATAVIMAI
– Skaitys ir užrašys ilgio, masės, laiko, talpos, temperatūros matavimų bei pinigų skaičiavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais. Liniuote išmatuos atkarpos ilgį. Nubrėš nurodyto ilgio atkarpą.
– Paprasčiausiais atvejais be matavimo įrankių apytiksliai įvertinti artimiausios aplinkos daiktų ilgį. Spręs paprasčiausius uždavinius, kuriuose reikia atlikti veiksmus su vieniniais matiniais skaičiais.
STATISTIKA
– Mokytojui padedant, rinks duomenis apie sau artimą aplinką pagal vieną požymį.
– Skaitys informaciją, pateiktą stulpelinėse diagramose, lentelėse, kai duomenų skaičius nedidelis. Remiantis pateiktais (surinktais) duomenimis, atsakys į paprasčiausius klausimus.
NUOSTATOS
– Paprasčiausiais atvejais sies skaičius ir aritmetinius veiksmus su konkrečiais artimiausios aplinkos objektais ir situacijomis.
– Vertins matematinių modelių naudingumą sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas. Vertins geometrijos žinias ir gebėjimus dėl jų suteikiamų galimybių geriau orientuotis aplinkoje. Vertins įvairią informaciją.