Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
1 Bibliotekos vedėjas 0,75 778,50
2 Budėtojas 1 555,00
3 Direktorė 1 1885,70
4 Direktorės pavaduotoja ugdymui 1 1541,43
5 Direktoriaus  pavaduotojas ūkio reikalams 1 1511,33
6 Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 1 1816,50
7 Kiemsargis 1 555,00
8 Logopedas 1,00 899,60
9 Meno vadovas 1 1384,00
10 Mokytojai metodininkai 8,50 1296,35
11 Mokytojai, kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos 2 747,36
12 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,75 638,19
13 Psichologas 1 1224,84
14 Raštvedys 1 1557,00
15 Specialusis pedagogas 0,50 598,58
16 Valytoja 3,50 555,00
17 Vyresnieji mokytojai 6,50 1168,49