MATEMATIKA
SKAIČIAI IR SKAIČIAVIMAI
– Perskaitys, užrašys ir palygins natūraliuosius skaičius iki10000.
– Atliks natūraliųjų skaičių sudėtį ir atimtį; daugybą iš vienaženklio, dviženklio skaičiaus bei apvalių triženklių ir keturženklių skaičių (pvz.: 100, 1000); dalybą iš vienaženklio ir dviženklio skaičiaus.
REIŠKINIAI, LYGTYS, NELYGYBĖS
– Apskaičiuos paprastų skaitinių reiškinių, paprasčiausių raidinių reiškinių ir dydžių skaitines reikšmes.
GEOMETRIJA
– Atpažins ir pavaizduos tašką,atkarpą, trikampį, stačiakampį, kvadratą, skritulį, apskritimą
– Atpažins kubą, stačiakampį gretasienį, ritinį, piramidę, kūgį, rutulį.
MATAI IR MATAVIMAI
– Taisyklingai skaitys ir užrašyti įvairius matavimų rezultatus. Liniuote išmatuos atkarpos ilgį.Nubrėš nurodyto ilgio atkarpą,
– Spręs paprastus uždavinius,kuriuose reikia naudoti įvairių matavimų rezultatus.
– Apskaičiuos trikampio, keturkampio perimetrą, stačiakampio plotą.
STATISTIKA
– Rinks duomenis apie artimą aplinką pagal vieną požymį ir juos užrašys dažnių lentelėje.
NUOSTATOS
– Sies skaičius ir aritmetinius veiksmus su konkrečiais artimiausios aplinkos objektais ir situacijomis.
– Vertins matematinių modelių naudingumą sprendžiant kasdienio gyvenimo problemas.
– Vertins geometrijos žinias ir gebėjimus dėl jų suteikiamų galimybių geriau orientuotis aplinkoje, tiksliai nusakys aplinkos objektų parametrus.
– Suvoks, kad išmatuoti reiškia rasti, kiek tam tikrų matavimo vienetų telpa į matuojamą objektą. Supras bendrų matavimo vienetų būtinumą, vertinti jų universalumą.
– Vertins įvairią informaciją kaip pagrindą pagrįstiems sprendimams priimti.

LIETUVIŲ KALBA
KLAUSYMAS IR KALBĖJIMAS
– Bendraus su kitais juos girdės ir supras, jaus jų kalbos nuotaiką, į ją reaguos (sutikti ar prieštarauti,vykdyti nurodymus ir kt.).
– Mokės išklausyti kitą, jo nepertraukti,ko nors nesupratus, mokės paklausti.
– Atsižvelgiant į adresatą, situaciją, kurs įvairius pokalbius. Perskaičius knygą, pamačius spektaklį, televizijos laidą ir kt., pasidalys įspūdžiais
– Išklausę sekamą pasaką, sakmę, padavimą, nusakys svarbiausius įvykius ir veikėjus.
SKAITYMAS
– Skaitys sklandžiai, sąmoningai, įvairiais būdais.
– Skaitys grožinės literatūros tekstus, savarankiškai kels teksto klausimus, nusakys temą ir pagrindines idėjas, veikėjus, veiksmo vietą ir laiką.Tekstą panaudos kaip kūrybinio darbo pavyzdį.
– Skaitys šio amžiaus vaikams skirtą informacinę literatūrą. Savarankiškai ras reikiamą informaciją žodynuose, vaikams skirtose enciklopedijose ,internete ir kt.
RAŠYMAS
– Mokytojui padedant arba savarankiškai pasirengs kūrybiniam darbui, apgalvos, ką rašyti, įpras pirmiausia darbą kurti juodraštyje, pakoregavus ir patobulinus perrašyti į švarraštį.
– Kurs pasakojimą apie patirtus ir matytus įvykius. Tikslingai kurs gyvūno, daikto aprašymą.
NUOSTATOS
– Reikš savo mintis, jausmus, nuomonę žodžiu.
– Supras, kad kalbėjimo ir klausymosi gebėjimus reikia tobulinti.
– Susidarys ir ugdys sklandaus ir sąmoningo skaitymo įgūdžius.
– Noriai skaitys savo amžiui skirtą grožinę literatūrą.
– Ugdysis kūrybingumą, lavins vaizduotę.
– Sieks rašyti aiškiai, įskaitomai, laikysis tam tikrų rašybos taisyklių, padedančių žmonėms adekvačiai suprasti vieniems kitus.
– Supras, kad rašymo gebėjimus reikia tobulinti.

PASAULIO PAŽINIMAS
ŽMONIŲ GYVENIMAS KARTU
– Gebės kurti taisykles, jų laikytis.
– Demonstruos gebėjimą dirbti ir bendrauti su kitais: išklausyti kito žmogaus mintis.
ŽMONIŲ GYVENIMO KAITA
– Išdėstys istorijos įvykius chronologine tvarka vartojant kasdienius terminus(seniau, dabar,ateityje; anksčiau, vėliau )
– Palygins žmonių gyvenimo būdą, užsiėmimus bei laisvalaikį seniau ir dabar.
– Išaiškins svarbiausius savo gyvenamosios vietovės istorijos faktus.
ŽMONIŲ GYVENAMOJI APLINKA
– Naudosis sutartiniais ženklais braižant vietovės planą.
– Nustatys šiaurės, pietų, rytų ir vakarų kryptis.
– Lietuvos žemėlapyje parodys pagrindinius geografinius objektus .
– Papasakos apie įvairių kraštų žmonių gyvenimo būdą; nusakys skirtumus.
– Stebės orus. Mokės pildyti „Orų kalendorių“.
ŽMOGUS IR GYVOJI GAMTA
– Pastebės pokyčius, vykstančius bręstančiame organizme.
– Paisys taisyklingos laikysenos
– Laikysis asmens higienos.
ŽMOGUS IR NEGYVOJI GAMTA
– Atliks paprastus tyrimus.
– Vartos pagrindinius ilgio, temperatūros,masės bei laiko vienetų pavadinimus, naudosis paprasčiausiais buitiniais matavimo prietaisais.
– Gebės sudaryti paprastas mitybos grandines.
ŽMOGAUS SVEIKATA IR SAUGUMAS
– Naudosis pateiktais ar savo gautais duomenimis, apskaičiuos nueitą kelią, laiką ir greitį.
– Apibendrins, kokią žalą aplinkai daro energijos gamyba.
NUOSTATOS
– Jaus atsakomybę už save ir savo grupę. Dalyvaus klasės, mokyklos, miesto bendruomenės gyvenime.
– Gerbs kitą. Nuomonėms išsiskyrus toleruos kitokį požiūrį.
– Bus savo valstybės – Lietuvos – piliečiu.
– Stebės socialinę aplinką; domėsis visuomenės gyvenimu.
– Domėsis žmonijos praeitimi, istorija.
– Brangins ir vertins tai, kas sukurta savo gyvenamosios vietovės žmonių.
– Saugos kultūros paveldą.
– Sieks pažinti savo krašto istoriją.
– Ieškos informacijos prieinamuose šaltiniuose.
– Dirbs su žemėlapiu, perpras jį.
– Toleruos ir gerbs kitų rasių, kitų tautų kultūras, papročius, tradicijas.
– Rūpinsis gamtos išteklių taupymu ir saugojimu.
– Jaus atsakomybę už savo ir kitų sveikatą
– Mokysis saugiai elgtis ir tyrinėti elektros reiškinius
– Stebės, tyrinės ir supras gamtoje vykstančius procesus.

ANGLŲ K.
KLAUSYMAS
– supras tiesiogiai sakomą ar įrašytą bendrinę kalbą programos temomis ir situacijomis, paremtą vaizdinėmis priemonėmis, kai kalbama lėtai ir aiškiai;
– supras paprastus mokytojo ar pašnekovo nurodymus ir prašymus;
– supras asmeninio pobūdžio klausimus (pvz. apie save, savo asmeninius daiktus, šeimą);
– supras trumpo pokalbio, susidedančio iš žinomų žodžių ir frazių, pagr. mintį ir detales;
– supras trumpo monologinio teksto, kuriame gali būti keletas nežinomų žodžių, pagrindinę mintį;
– supras ilgesnių iliustruotų tekstų, kuriuose gali būti keli nežinomi žodžiai, pagr. mintį.
KALBĖJIMAS
– supras trumpus pašnekovo pasakymus, užduos klausimus ir atsakys į pašnekovo klausimus išeitos programos temomis;
– dalyvaus trumpame pokalbyje, siekiant komunikacinio tikslo:
– prisistatys, pasisveikins, atsisveikins, padėkos;
– užduos klausimus ir atsakys, kur gyvena, kas patinka, paklaus ir atsakys, kuo vardu, kuri valanda;
– paprašys paduoti daiktą ir tinkamai reaguos;
– atsiprašys ir atsakys į atsiprašymą;
– paklaus kelio, paaiškins kelią ir reikš kitas komunikacines intencijas;
– trumpai papasakos apie save ir savo šeimą: apibūdins savo ir šeimos narių išvaizdą, išvardins jų pomėgius, kasdieninę ir laisvalaikio veiklą, maitinimosi įpročius;
– trumpai apibūdins savo namą, butą, kambarį;
– trumpai papasakos apie (turėtą ar turimą) naminį gyvūną;
– trumpai apibūdins savo mokyklą, kelią į ją, klasę, klasės draugus, dienotvarkę ir reikš kitas komunikacines intencijas.
SKAITYMAS
– ras ir atpažins žinomus vardus, žodžius paprastuose tekstuose;
– supras pagrindines kompiuterio komandas;
– supras paprastas anketas (vardas, pavardė, šalis, tautybė, amžius);
– supras paprastus klausimus, nurodymus, žinutes;
– detaliai supras trumpą tekstą, susidedantį iš žinomų žodžių ir frazių;
– detaliai supras vadovėlių užduočių instrukcijas;
– supras ilgesnių iliustruotų tekstų, kuriuose gali būti keletas nežinomų žodžių, pagrindinę mintį ir kai kurias detales.
RAŠYMAS
– pateiks asmeninio pobūdžio informaciją;
– bendraus raštu programos temomis ir situacijomis;
– parašys susipažinimo žinutę (laišką), pvz., elektroninę ;
– parašys raštelį ;
– parašys trumpą tekstą ant atviruko.
NUOSTATOS
– mokysis klausytis ir suprasti užsienio kalba kalbančius žmones;
– stengsis klausant sukaupti dėmesį, „panirti“ į kalbą;
– mokysis bendrauti užsienio kalba žodžiu;
– norės draugauti su kitų šalių mokiniais;
– stengsis pažinti jų tradicijas, palyginti savo ir kitos šalies kultūrą;
– norės skaityti užsienio kalba;
– norės skaityti savarankiškai, pratinsis naudotis gausiai iliustruotu žodynu;
– norės mokytis rašyti, bendrauti raštu su bendraamžiais užsienyje;
– įgis minimalų atskirų žodžių ir fiksuotų frazių bagažą (apie 300 semantinių leksinių vienetų).

TIKYBA
GYVENIMO KLAUSIMAI TIKĖJIMO POŽIŪRIU
– Priimdami Šventąjį Raštą kaip ypatingą knygą, mokės pagarbiai klausytis jo skaitymo.
– Suvokdami Šventąjį Raštą kaip Dievo žodį, mokė klausytis ir dėkoti.
BENDRAVIMAS, SUTARIMAS
– Norėdami klausytis ir suprasti kitus ir kitą, gebės nepertraukdami išklausyti kitą ir vertinti savo žodžius bei elgesį pagal Aukso taisyklę.
– Brangindami šeimos, tautos vertybes, sugebės jas paaiškinti ir siūlys būdus, kaip jas puoselėti.
– Suvoks, kad kartais nusižengia, geba apmąstyti, vertinti, kurie žodžiai ar poelgiai buvo netinkami, ir mokės atleisti bei atsiprašyti.
ŠVENTOJO RAŠTO IR TIKĖJIMO PAŽINIMAS
– Brangindami Šventąjį Raštą, gebės Bibliją lyginti su kitomis knygomis nurodydami Dievo žodžio išskirtinumą.
– Pripažindami Naująjį Testamentą kaip Gerąją Naujieną, gebės surasti, perskaityti, trumpai aiškinti pateiktas ištraukas. Atsiliepimas į Dievo Bažnyčios kvietimą – Švęsdami liturginių metų šventes, išvardins ir trumpai paaiškins liturginių laikotarpių ir švenčių ženklus.
– Pripažindami Bažnyčios svarbą, sugebės paaiškinti, kodėl krikščionims reikia bendruomenės.
DVASINIS AUGIMAS
– Džiaugdamiesi, kad yra ypatingi Dievo kūriniai, sugebės nusakyti ir puoselėti savo gerąsias savybes bei gebės klausytis Dievo tyloje.
– Tikėdami maldos svarba gyvenime, mokės pagrindines katalikų maldas ir kurs savo maldą.
BENDROSIOS NUOSTATOS
– sieksime asmens ugdymą grįsti sąžine, pilietine sąmone ir mokinio santykiu su Dievu.
– remsimės personalizmo nuostata, kad kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra unikalus, nelygstamos vertės asmuo.
– skatinsime kiekvieno mokinio aktyvumą, sąmoningumą, atvirumą Dievo pažinimui ir veikimui, atidumą ne vien savo poreikiams, pagarbą visuomenės ir kultūros vertybėms.
– sieksime atliepti vaiko saviugdos ir saugumo, bendravimo ir tikėjimo pažinimo bei krikščioniškųjų vertybių pritaikymo gyvenime poreikius.
– ugdysime specialiuosius dalyko gebėjimus ir krikščioniškąsias vertybes.
– vertinant išskirsime: a) vertybines nuostatas, b) gebėjimus, c) žinias ir supratimą.
– mokinio tikėjimui ir moralei netaikysime konkrečių vertinimo matų,