TVARKARAŠTIS 2021–2022

POPAMOKINĖ VEIKLA 2021-2022

KONSULTACIJOS

NUOTOLINIS MOKYMAS

ATOSTOGOS 2021–2022

Atostogos Atostogų laikas Į mokyklą
Rudens atostogos 2021m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d. 2021 m. lapkričio 8 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d. 2022 m. sausio 10 d.
Žiemos atostogos 2022m. vasario 14 d. – vasario 18 d. 2022 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d. 2022 m. balandžio 25 d.
Vasaros 2022m. birželio 14 – rugpjūčio 31 d. 2022 m. rugsėjo 1 d.

PASLAUGOS

· Vyksta Kauno 1-osios muzikos mokyklos muzikinis ugdymas pagal atskirą tvarkaraštį.

· Mokykloje veikia 1-4 klasių mokinių pailgintos darbo dienos grupės. I-IV – iki 17.30 val. V – iki 16.30 val.

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarka.
Kauno miesto savivaldybės sprendimas.
Priedas.

MAITINIMAS

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos valgykloje maistas ruošiamas tik mokiniams, kuriems maitinimas yra užsakytas iš anksto. Kviečiame Jus suskubti užsakyti maitinimo paslaugas rugsėjo mėnesiui prisijungus prie užsakymų sistemos www.mokyklosmeniu.lt. Užsakyti maitinimo paslaugą apmokant grynais pinigais priimsime tik mokinius savarankiškai, tėveliai nebus priimami.

Maitinimo paslaugos atšaukimus priimame tiek šioje sistemoje, tiek ir įprasta tvarka trumposiomis žinutėmis (SMS) valgyklos telefonu, Nr. +370 638 08133. Užsakymo atšaukimas priimamas iki einamosios dienos 9:00 val.

Praeitų mokslo metų permokų sumas matysite prisijungę prie savo paskyros www.mokyklosmeniu.lt, jas galėsite panaudoti naujiems užsakymams apmokėti.

Pietų komplekto kaina 2,50 eur, pavakarių kaina 1,30 eur.

Jei kiltų kokių klausimų ar neaiškumų naudojantis naująja mūsų užsakymų sistema, prašome skambinti telefono numeriu +370 690 95447 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

www.mokyklosmeniu.lt naudojimosi instrukcija.

Meniu 2020 10 06 – 2020 10 23.

Meniu 2020 09 02 – 2020 09 18.

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus teikiami jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

·       paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

·       Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt

·       Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt

·       Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“. https://www.e-tar.lt

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma.

VEŽIOJIMAS

Pageidaujantys savo vaikams gauti nemokamus visuomeninio transporto bilietus kreipiasi su raštiškais prašymais į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Julių Žeimį. Prašyme reikia nurodyti autobuso maršrutą ir firmą, kuri turi teikti paslaugą. Telefonas pasiteiravimui – 238891.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2022-2023

PRIĖMIMAS Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022-2023 m. m.

Registracija į Kauno mokyklas:

Registracija pradedama vykdyti nuo kovo 15 d. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt

Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus į laisvas vietas galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje iki rugpjūčio 31 d.

Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

Prašymų pateikimas

Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.

Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje.

 1. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-100 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2020-2021 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu.
 2. Mokykla 2022-2023 m. m. planuoja komplektuoti 3 pirmas klases po 24 mokinius.
 3. Tėvų prašymai pradėti mokytis 2022-2023 m. m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2022 m. kovo 15 d.
 4. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir būsimų mokinių sąrašų sudarymui.
 5. Kitus dokumentus iki 2022 m. birželio 1 d. 13.00 val pristatyti į mokyklos raštinę arba pateikti el. paštu: masiotoprm@masiotas.kaunas.lm.lt
 1. vaiko gimimo liudijimo kopija;
 2. teisės aktuose nustatytos formos galiojančias pažymas apie vaiko sveikatą, bei dantų ir žandikaulių būklę (pateikti iki birželio 1 d.).
  Vaiko sveikatos pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išrašymo dienos.Pažymas išsiimti portale www.esveikata.ltPažymėjime gydytojo įrašo išvados ir rekomendacijos dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje (lėtinė liga ar alergija, pirmosios pagalbos priemonės dėl ligos prireikus pagalbos; fizinio ugdymo grupė: pagrindinė, parengiamoji ar specialioji – ar vaikui ne per sunkus įprastas krūvis, ar jis per fizinio lavinimo pamokas gali daryti visus pratimus; regėjimas, laikysena, polinkis alergijai ir kt.) leis mokyklai pasiruošti ugdymo procesui nuo rugsėjo 1-osios.
 3. priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus pagal kompetencijas;
 4. specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
 1. Komisija prašymus priimti mokytis į mokyklą išnagrinėja iki birželio 14 d.
 2. Užsiėmimai būsimiems pirmokams planuojami 2022 m. birželio 15, 16, 17 d. mokykloje (nuo 9.00 iki 12.00 val).
 3. Susirinkimas būsimų pirmokų tėveliams numatomas birželio 20 d. 17 val.
 4. Mokinių priėmimo komisija sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2022 m. sausio d. Nr. V- . Jos sudėtis, darbo reglamentas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. Priėmimo komisija. Reglamento dokumentai.
 5. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas rasite el. adresu:

http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos teritorija:

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai
Jotvingių g. 11, 13, 15
Kuršių g. 60
Rasytės g. 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9
Vėtrungės g. 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

PATYČIŲ PREVENCIJA

TĖVAMS APIE PATYČIAS

Vaikai gali pačiais įvairiausiais būdais vieni iš kitų tyčiotis, kabinėtis, skaudinti vienas kitą. Yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės patyčios.

 • Tiesioginės patyčios – kai vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas, pvz., vaikas yra stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.;
 • Netiesioginėmis patyčiomis vadiname tokį elgesį, kuomet vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas.

Galima išskirti šias patyčių formas:

 • Žodinės patyčios – kuomet vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais. Tai gali būti prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie išvaizdą, religiją, tautybę, negalią, įvairūs „juokeliai“, užrašai apie vaiką, skaudinančių žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas
 • Fizinės patyčios – tai užgauliojimas veiksmais: pargriovimas, įspyrimas, kumštelėjimas, spjaudymas, daiktų atiminėjimas ar gadinimas ir pan.;
 • Gestų – tai įvairūs gąsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra nepageidaujamas ar atstumiamas;
 • Elektroninės patyčios – tai patyčios vykstančios elektroninėje erdvėje: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete, naudojant mobiliuosius telefonus. Elektroninės patyčios apima tokius veiksmus, kaip nemalonių žinučių arba elektroninių laiškų rašinėjimą, skaudinantį bendravimą elektroninėje erdvėje, vaiko asmeninio gyvenimo detalių viešinimą, tapatybės pasisavinimą ir pan.

Patyčių poveikis vaikams:

 1. Nesaugumo, nerimo, baimės jausmas, ilgainiui galintis sukelti psichikos sveikatos problemų;
 2. Nepasitikėjimas savimi, liūdesys, žema savivertė;
 3. Nenoras eiti į mokyklą, suprastėję mokymosi rezultatai;
 4. Iššauktas agresyvus ar socialiai nepageidaujamas elgesys vyresniame amžiuje;

Keletas požymių, kurie gali rodyti, kad vaikas patiria patyčias mokykloje:

 1. Grįžta iš mokyklos su sugadintais daiktais, praradęs kokį nors daiktą ar pinigus;
 2. Turi mėlynių, įdrėskimų ar panašių žymių;
 3. Iš namų į mokyklą ėmė vaikščioti kitu keliu;
 4. Nenori eiti į mokyklą be jokios aiškios priežasties;
 5. Grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs ar neįprastai emocingas.

Kaip padėti patyčias patiriančiam vaikui?

 1. Išklausykite;
 2. Kartu su vaiku ieškokite sprendimo būdų;
 3. Kreipkitės į klasės mokytoją, socialinį pedagogą ar mokyklos administraciją;
 4. Būkite šalia.

Vaikai neretai mano, kad suaugusieji negali padėti išspręsti patyčių problemos ir tik pablogins situaciją. Arba tvirtai tiki šiuo tarp vaikų įsigalėjusiu mitu: „Prasitardamas suaugusiesiems apie tai, kad iš tavęs tyčiojasi, tampi skundiku“. Šią vaikų nuostatą būtina keisti. Labai svarbu jiems parodyti, kad kreipimasis pagalbos yra teigiamas dalykas, kad papasakoję apie patyčias jie padės sau ir kitiems vaikams. Jeigu jis atsisako apie tai kalbėti su Jumis, pasiūlykite jam pasikalbėti su kuo nors kitu: kitu šeimos nariu, klasės mokytoju ar kt. Labai svarbu, kad savo vaikui sakytumėte, jog jį mylite ir stengsitės padaryti viską, kas įmanoma, kad jis jaustųsi saugus.


Kaip stabdyti patyčias?

1. Rodykite pavyzdį savo vaikams

Suaugusių elgesio pavyzdys yra labai svarbus vaikams – juk vaikai mokinasi visų pirma stebėdami savo aplinkos žmones. Jei suaugęs pats nepagarbiai bendrauja su kitais, vartoja pravardes, demonstruoja netoleranciją kitų žmonių atžvilgiu, rašo žeminančius komentarus po straipsniais – tikėtina, kad ir vaikai taip pat bendraus ne tik su savo bendraamžiais tiek realioje, tiek virtualioje erdvėje, bet ir su suaugusiais žmonėmis. Tad labai svarbu, kad patys suaugusieji demonstruotų tokį elgesį, kokio jie tikis iš vaikų.

Psichiatras L. Slušnys teigia: „80 proc. atsakomybės už patyčias mokykloje – tėvams. (…)„Priskiriu šiek tiek ir vaikams, bet tik dėl nesugebėjimo, nežinojimo, nemokėjimo, kaip spręsti tam tikras aštresnes situacijas. Bet tai, kad jie nemoka, juk yra visiškai normalu. Juk būtent tai jie ir daro – mokosi“, – tikino specialistas. Kaip vieną iš pagrindinių aspektų, kuris nulemia vaiko elgesį tiek mokykloje, tiek kitoje viešoje aplinkoje, psichiatras L. Slušnys įvardijo tėvų tarpusavio santykius, problemų sprendimo metodus.

2. Reaguokite į patyčias

Stabdykite patyčias. Jūsų abejingumas gali būti suprastas, kaip pritarimas tokiam elgesiui.

Jei abejojate, ar taip vaikai žaidžia, ar skriaudžia vienas kitą – paklauskite jų, ką jie daro. Jei matote, kad kažkuris vaikas atrodo nuskriaustas – pasiūlykite savo pagalbą. Kartais užtenka paprasto suaugusiojo dėmesio, kad vaikai bent kuriam laikui nustotų kabinėtis prie kito vaiko.

3. Kalbėkitės su vaikais apie patyčias

Aptarkite, kas yra patyčios, kur su jomis galima susidurti, kokios gali būti patyčių pasekmės ir kodėl vaikai tyčiojasi vienas iš kito. Padėkite vaikui suprasti, kad bendrauti galima ir kitaip – draugiškai, be patyčių ir kad toks bendravimas padeda jaustis saugesniems visiems vaikams. Svarbu įvardinti, kad pasyvus patyčių stebėjimas gali būti laikomas pritarimu patyčioms. Vaikas turi žinoti į ką gali kreiptis pagalbos, jei patiria patyčias. Skatinkite vaiką nekentėti vienam patyčių situacijose.

4. Prisidėkite kuriant mokykloje saugią aplinką

 1. Kalbėkite su vaiku apie prievartos, agresijos, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose ir kitur žalą;
 2. Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius;
 3. Mokykite savo vaiką spręsti problemas neagresyviais būdais;
 4. Padėkite savo vaikui spręsti problemas neagresyviais būdais ir mokykite, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai.