TVARKARAŠTIS 2020–2021

POPAMOKINĖ VEIKLA 2020-2021

NUOTOLINIS MOKYMAS

ATOSTOGOS 2020–2021

Atostogos Atostogų pradžia Atostogų pabaiga Į mokyklą
Rudens 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23 2021-01-03 2021-01-04
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12
Vasaros 2021-06-10 2021-08-31 2021-09-01

PASLAUGOS

· Veikia šeštadieninė ,,Mašiotukų“ mokyklėlė“ 5-6 metų vaikams.

· Vyksta Kauno 1-osios muzikos mokyklos muzikinis ugdymas pagal atskirą tvarkaraštį.

· Mokykloje veikia 1-4 klasių mokinių pailgintos darbo dienos grupės. I-IV – iki 17.30 val. V – iki 16.30 val.

Savivaldybės nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos tvarka.
Kauno miesto savivaldybės sprendimas.
Priedas.

MAITINIMAS

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos valgykloje maistas ruošiamas tik mokiniams, kuriems maitinimas yra užsakytas iš anksto. Kviečiame Jus suskubti užsakyti maitinimo paslaugas rugsėjo mėnesiui prisijungus prie užsakymų sistemos www.mokyklosmeniu.lt. Užsakyti maitinimo paslaugą apmokant grynais pinigais priimsime tik mokinius savarankiškai, tėveliai nebus priimami.

Maitinimo paslaugos atšaukimus priimame tiek šioje sistemoje, tiek ir įprasta tvarka trumposiomis žinutėmis (SMS) valgyklos telefonu, Nr. +370 638 08133. Užsakymo atšaukimas priimamas iki einamosios dienos 9:00 val.

Praeitų mokslo metų permokų sumas matysite prisijungę prie savo paskyros www.mokyklosmeniu.lt, jas galėsite panaudoti naujiems užsakymams apmokėti.

Pietų komplekto kaina 2,50 eur, pavakarių kaina 1,30 eur.

Jei kiltų kokių klausimų ar neaiškumų naudojantis naująja mūsų užsakymų sistema, prašome skambinti telefono numeriu +370 690 95447 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

www.mokyklosmeniu.lt naudojimosi instrukcija.

Meniu 2020 10 06 – 2020 10 23.

Meniu 2020 09 02 – 2020 09 18.

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus teikiami jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba mokyklos administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinės paramos skyriui paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą).

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas nuo 2020-09-01 mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje.

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

·       paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283.

·       Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686); https://www.e-tar.lt

·       Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt

·       Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“. https://www.e-tar.lt

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma.

VEŽIOJIMAS

Pageidaujantys savo vaikams gauti nemokamus visuomeninio transporto bilietus kreipiasi su raštiškais prašymais į direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Julių Žeimį. Prašyme reikia nurodyti autobuso maršrutą ir firmą, kuri turi teikti paslaugą. Telefonas pasiteiravimui – 238891.

MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2021-2022

PRIĖMIMAS Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2021-2022 m. m.

 Registracija į Kauno mokyklas:

  • Registracija pradedama vykdyti nuo balandžio 15 d. 12 val. per informacinę sistemą https://imokykla.kaunas.lt
  • Registracija per informacinę sistemą vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
  • Mokyklų aptarnavimo teritorijos žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/                                      

Prašymų pateikimas

  • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymaiJeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
  • Nesant galimybės prašymo pateikti per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje. 

1. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T-100 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2020-2021 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2020-2021 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu.
2. Mokykla 2021-2022 m. m. planuoja komplektuoti 3 pirmas klases po 24 mokinius.
3. Tėvų prašymai pradėti mokytis 2021-2022 m. m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2021 m. balandžio 15 d. 12 val.
4. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui ir būsimų mokinių sąrašų sudarymui.
5. Kitus dokumentus pristatyti į mokyklos raštinę iki 2021 m. birželio 1 d. 13.00val.:

  • Vaiko gimimo liudijimo kopija
  • Teisės aktuose nustatytos formos pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.)
  • Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas
  • Priešmokyklinio ugdymo pedagogo aprašas apie vaiko pasiekimus
  • 1 dokumentinė nuotrauka

6. Užsiėmimai būsimiems pirmokams planuojami 2021 m. birželio 14-17 dienomis mokykloje (tvarkaraštis bus paskelbtas iki birželio 7 d.)
7. Mokinių priėmimo komisija sudaryta mokyklos direktoriaus įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. V-39. Jos sudėtis, darbo reglamentas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. Priėmimo komisija. Reglamento dokumentai.
8. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Daugiau informacijos apie priėmimą į bendrojo ugdymo mokyklas rasite el. adresu:

http://www.kaunas.lt/svietimas/priemimas-i-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarka/

Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos teritorija:

Gatvė Į teritoriją įeinantys adresai
Jotvingių g. 11, 13, 15
Kuršių g. 60
Rasytės g. 1, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9
Vėtrungės g. 2, 2A, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20