Pagrindinės logopedės veiklos kryptys:
· Gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles;
· Parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
· Komplektuoja mokinių grupes kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai), grupėmis (5-8 vaikai) ir individualiai;
· Organizuoja logopedines pratybas;
· Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, Kauno miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja mokyklos VGK veikloje;
· Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, kelia kvalifikaciją.

Logopedės užsiėmimų metu:
· Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
· Lavinama foneminė klausa ir girdimasis suvokimas;
· Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
· Formuojami regimieji, erdvės ir laiko vaizdiniai;
· Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
· Ugdoma rišlioji kalba;
· Plečiamas ir turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas;
· Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
· Šalinami kiti sutrikimai;
· Atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir jo specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
· Parenkamos tinkamiausios mokymo formos ir būdai.
· Ir kt.